Warunki zakupu & Regulamin

 

Warunki zakupu Liapor.pl (sklep.liapor.pl)

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: sklep.liapor.pl prowadzony jest przez firmę:

AGES SP. Z.O.O

Źródła, ul. Wschodnia 14-16

55-330 Miękinia

NIP 8942910953

REGON 020558152

PKO BP

53 1020 5226 0000 6702 0601 6176

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna

IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000284457

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „LIAPOR”.

Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „LIAPOR” (dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający.

Sklep Internetowy prowadzony jest w domenie: sklep.liapor.pl Sprzedający może jednak przenieść go na inną, wybraną przez siebie domenę według swojego uznania.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

Definicje i objaśnienia

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:

„Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

„Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.

„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

„Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

„Sprzedający” – AGES SP. Z.O.O Źródła, ul. Wschodnia 14-16, 55-330 Miękinia

NIP 8942910953,REGON 020558152

PKO BP 53 1020 5226 0000 6702 0601 6176

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna

IX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000284457.

„Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.

„Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.

„Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 10 poniżej.

„Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.

W zależności od okoliczności terminy, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazywaniu informacji pocztą elektroniczną, należy przez to rozumieć:

w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta,

w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego – wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Podstawowe informacje dotyczące korzystania za Sklepu Internetowego

Status Klienta uzyskuje każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych, a także Polityki Cookies.

Składanie Zamówień i zawieranie Umów

Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.

Towar sprzedawany jest bez aranżacji i dekoracji, w otoczeniu których może być prezentowany w Sklepie Internetowym, chyba że w jego opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

Klient może składać Zamówienia:

za pośrednictwem Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,

pocztą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,

telefonicznie – w Dni Robocze w godzinach oznaczonych w Sklepie Internetowym na numer telefonu tam wskazany.

Sprzedający może jednak zastrzec, że aby uczestniczyć w programach rabatowych przez niego organizowanych, konieczne jest skorzystanie ze wskazanego przez Sprzedającego sposobu składania Zamówienia. Informacja w tym przedmiocie zostanie zawarta w warunkach uczestnictwa w programie rabatowym.

W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:

Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić, klikając przycisk „Do koszyka”, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej (dodanie Towarów do listy zakupowej nie oznacza złożenia Zamówienia, a Klient ma możliwość dodania do tej listy kolejnych Towarów, zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy albo rezygnacji z Zamówienia),

po skompletowaniu listy zakupowej Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i usług dodatkowych (o ile będą dostępne), po czym jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy,

następnie Klient podaje na specjalnym formularzu następujące dane:

pełna nazwa (imię i nazwisko),

adres,

numer telefonu kontaktowego,

adres e-mail,

w przypadku Przedsiębiorców – firmę i numer NIP,

w przypadku Klientów uczestniczących w programie rabatowym organizowanym przez Sprzedającego – numer karty rabatowej wydanej Klientowi przez partnerski salon sprzedaży kominków (opcjonalnie),

dodatkowe dane, których podanie Klient uzna za wskazane (opcjonalnie).

kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenie ich akceptacji,

po wykonaniu powyższych czynności Klient powinien sprawdzić poprawność Zamówienia, wybrać formę płatności, a następnie złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.

W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:

Klient informuje Sprzedającego pocztą elektroniczną o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne),

Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi pocztą elektroniczną wycenę, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty; ponadto, Sprzedający przekazuje Klientowi pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy,

jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, potwierdza on ten fakt i akceptację warunków Umowy, jak również przekazuje Sprzedającemu pocztą elektroniczną dane, o których mowa w punkcie 4.4.3 a) – e) powyżej, co uważa się za złożenie Zamówienia,

Sprzedający przekazuje Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.

Klient telefonuje pod numer wskazany w Sklepie Internetowym,

po nawiązaniu połączenia Klient informuje Sprzedającego o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne),

Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi wycenę Zamówienia, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty,

jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, przekazuje on Sprzedającemu dane, o których mowa w punkcie 4.4.3 a) – e) powyżej,

Sprzedający przekazuje Klientowi następnie pocztą elektroniczną potwierdzenie warunków proponowanej Umowy, zawierające podsumowanie Zamówienia, pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy; powyższe uważa się za złożenie przez Sprzedającego oferty Klientowi,

Klient potwierdza przyjęcie oferty Sprzedającego pocztą elektroniczną, wysyłając stosowną wiadomość – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedającego tego potwierdzenia.

W przypadku, gdy Klient decyduje się na telefoniczne złożenie Zamówienia, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:

Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą.

Ceny i warunki płatności

Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:

wyrażone w polskich złotych,

cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),

nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (o ile będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.

Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Sprzedający może organizować programy rabatowe, których szczegółowe warunki zostaną opublikowane w Sklepie Internetowym. Programy te mogą być oparte w szczególności o karty rabatowe.

Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym lub płatność przy odbiorze.

Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy.

Otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty (decyduje data faktycznego wpływu środków) jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania Umowy, a jej niedokonanie w terminie może skutkować odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy zgodnie z punktem 5.7 poniżej.

W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 5.5 powyżej, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.

Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:

w przypadku Konsumentów – paragonem fiskalnym albo imienną fakturą VAT wystawioną na życzenie Klienta,

w przypadku Przedsiębiorców – fakturą VAT.

Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów.

Realizacja dostaw

Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 6.2 poniżej, oraz czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3 poniżej (jako sumę tych terminów).

Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 3 Dni Roboczych od momentu otrzymania zapłaty zgodnie z punktem 5.6 powyżej.

Sprzedający dostarcza Towary z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:

odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego oznaczonej w Sklepie Internetowym w Dni Robocze w godzinach podanych w Sklepie Internetowym – Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,

przesyłka kurierska krajowa – czas dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia odnotowania wpłaty.

przesyłka kurierska zagraniczna – czas dostawy jest określany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów należących do Unii Europejskiej.

Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. O wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.

Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.

Rękojmia

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

W razie stwierdzenia wad Towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać:

pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,

pocztą elektroniczną.

Zaleca się, by każda reklamacja zawierała co najmniej dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.

Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać formularz, który stanowi Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia), lecz nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:

pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,

pocztą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.

Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w punkcie 9.2 powyżej przed upływem tego terminu.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.

Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Sprzedający informuje Klienta o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Towarów przed złożeniem Zamówienia.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

Usługi

W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące:

przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego,

dostęp do newslettera czyli do rozsyłanych cyklicznie przez Sprzedającego wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych produktach i usługach Sprzedającego oraz organizowanych przez niego promocjach, przy czym dostęp ten możliwy jest wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali subskrypcji poprzez podanie adresu e-mail na specjalnym formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym,

komunikowanie się ze Sprzedającym.

Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z danej Usługi z zastrzeżeniem zdania następnego. Umowa dotycząca newslettera zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji, o której mowa w punkcie 10.1.2 powyżej, przy czym dokonanie subskrypcji oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta korzystania z nich z zastrzeżeniem zdania następnego. Rezygnacja z newslettera wymaga poinformowania o tym fakcie Sprzedającego pocztą elektroniczną lub kliknięcia na odpowiedni link dezaktywacyjny zamieszczony w każdej wiadomości rozsyłanej w ramach newslettera.

Rezygnacja przez Klienta z Usług w całości bądź w części oznacza rozwiązanie – w całości bądź w odpowiedniej części – umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną.

Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w całości bądź w części w każdym czasie w razie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu Internetowego lub ograniczeniu dostępnych w jego ramach funkcjonalności lub też naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność Klienta

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

Klient zobowiązuje się:

nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,

nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,

nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię lub inne dobra osobiste Sprzedającego,

nie zamieszczać w Sklepie Internetowym ani nie rozpowszechniać za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli wykorzystując dostępne funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient zamieści w tym sklepie jakiekolwiek treści i materiały, Klient oświadcza, że

jest świadomy, iż zamieszczenie tych treści i materiałów stanowi ich rozpowszechnianie oraz że będą one publicznie dostępne,

zamieszczenie przez niego tych treści i materiałów nie narusza praw osób trzecich,

upoważnia Sprzedającego do nieodpłatnego wykorzystywania tych treści i materiałów w działalności Sklepu Internetowego i utrzymywania ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego.

Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli treści i materiałów zamieszczanych w Sklepie Internetowym przez Klientów. Jeżeli jednak na skutek otrzymania stosownego powiadomienia od osoby trzeciej Sprzedający poweźmie wiadomość o tym, że powyższe treści i materiały mogą naruszać przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający może usunąć te treści lub materiały albo zablokować do nich dostęp lub podjąć inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność Sprzedającego

Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.

Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.

Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,

modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej oraz rozwoju technologii,

natychmiastowego zablokowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Usług, bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku podejrzenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, działania Klienta na szkodę Sprzedającego lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o podjętych czynnościach pocztą elektroniczną.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania, w oparciu o które Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczanie ich jako spam.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za treści i materiały udostępniane w ramach Sklepu Internetowego przez Klientów przy wykorzystaniu dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedający nie jest dostawcą tych treści, a zapewnia jedynie niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną.

Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów,

świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,

organizacji przez Sprzedającego programów rabatowych,

marketingu własnych produktów i usług Sprzedającego.

Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług lub uczestnictwo w programach rabatowych.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:

w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – firmom kurierskim, z którymi Sprzedający współpracuje, w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,

w przypadku korzystania przez Klienta z programu rabatowego organizowanego przez Sprzedającego – partnerskiemu salonowi sprzedaży kominków, który wydał Klientowi kartę rabatową upoważniającą do uczestnictwa w tym programie, w celu realizacji programu i w niezbędnym do tego zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej dla Klientów w Sklepie Internetowym.

Prawa wyłączne

Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.

Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 14.1 powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub za odrębną, pisemną zgodą Sprzedającego.

Postanowienia końcowe

Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić:

ze względu na zmianę przepisów prawa,

ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,

w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,

w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,

w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy lub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedającemu na drogę sądową.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13-11-2015.

Załączniki:

Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia)

Załącznik nr 1

do regulaminu sklepu internetowego „LIAPOR”

_________________

/miejscowość i data/

Adresat:

AGES SP. Z.O.O

Źródła, ul. Wschodnia 14-16

55-330 Miękinia

NIP 8942910953

REGON 020558152

PKO BP

53 1020 5226 0000 6702 0601 6176

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna

IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000284457, e-mail: sklep@liapor.pl

Konsument: _____________________________________________________________

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, _____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Państwem w ramach sklepu internetowego dnia _______________ dotyczącej następujących Towarów: ____________________________________________.

___________________

/podpis własnoręczny/*

* Podpis jest wymagany wyłącznie przy składaniu oświadczenia w wersji papierowej.

SIEĆ SPRZEDAŻY

Mapa przedstawicieli handlowych